נמסרת בזאת הודעה כי היום, ה- 12 באוגוסט 2013, הוגשה לבית המשפט המחוזי בתל אביב - יפו

בקשה להסדר בין החברה לבין נושיה ובעלי מניותיה. לפרטים נוספים ראה דיווח מיידישל החברה כפי

שפורסם באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך ובאתר הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע״מ

.(2013-01-114780 :אסמכתא 'מס)www.maya.tase.co.ilwww.magna.isa.gov.il:שכתובתם

כל המסמכיםשצורפו לבקשה יומצאו ללא תשלום לכל צד מעוניין עם קבלת דרישתו בכתב.

בהתאם לתקנה 11 לתקנות החברות (בקשה לפשרה או להסדר), תשס"ב- 2002, אדם הרוצה להתנגד

לבקשה יגישאת התנגדותו לבית המשפט עד לתאריך 2 בספטמבר 2013.

 

לפרטים :

 

http://maya.tase.co.il/bursa/report.asp?report_cd=836244

 

 

http://maya.tase.co.il/bursa/report.asp?report_cd=836345